ИА „Морска Администрация“ ще внедрява системи за управление на извънредни ситуации в морето

автор Светослав Георгиев


Публикувано на 19 Май, 2020 в 3:23 PM 2200 1Проектът ANDROMEDA е базиран на общата среда за обмен за данни – CISE

Петър Киров е главен секретар на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) към Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. От няколко месеца Петър Киров е и ръководител на екипа на ИАМА за реализация на международния проект ANDROMEDA, съфинансиран от Европейския съюз с почти 5 млн. евро. Обърнахме се към г-н Киров с молба за разкаже за същността и целите на проекта ANDROMEDA.

 

– Г-н Киров, какво представлява проектът ANDROMEDA и каква е основната му цел?

– Изпълнението на Проект „Подобрена обща среда за обмен на информация за извършване на граничен команден контрол и координационна система” – ANDROMEDA, започна на 1 септември, 2019 г. Проектът се реализира чрез Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020” и е с продължителност 18 месеца.

Координатор на проекта е Министерството на морското дело и островните политики на Гърция (Ministry of Maritime Affairs and Insular Policy) и в него участват 19 партньори от Гърция, Испания, Великобритания, Португалия, Италия, Финландия, Израел, Черна гора и България, между които е и Изпълнителна агенция „Морска администрация”.

Общият бюджет на проекта е 6 009 589.29 евро, а приносът от ЕС е в размер на 4 999 462.50 евро.

ANDROMEDA има за цел да отключи пълните възможности на Общата среда за обмен на информация (CISE) като подобри морския CISE модел и разшири обхвата на действие на CISE чрез включване на данни от наблюдението на сухопътните граници. Изпълнението на проекта ще бъде насочено към преодоляване на фрагментацията и попълване на пропуските в съществуващия CISE модел, което ще се осъществи чрез постигане на изцяло интегрирана в CISE сигурна и ефективна обща система за ситуационна осведоменост и обмен на информация.

Дейностите предвидени в рамките на проекта включват:

1. Изготвяне на дефиниции на необходимите подобрения за морския CISE модел, в съответствие с принципите на Европейската пътна карта за обща среда за обмен на информация и Плана за действие към Стратегията на Европейския съюз за морска сигурност;

2. Адаптиране на най-съвременните системи за управление, контрол и координация, чрез постигане на пълна оперативна съвместимост с модела CISE;

3. Демонстрация на разширените функционалности;

4. Изготвяне на анализ на правните, етичните и културните бариери, касаещи Общата среда за обмен на информация;

5. Валидиране за продължителен период и тестване на оперативната съвместимост със CISE на системи и свързаните с тях услуги, ползвани за извършването на контрол на морските и сухопътни граници.

Изготвената в рамките на ANDROMEDA архитектура ще се състои от 5 слоя: Управление и контрол; Обединение на данни, анализи и ситуационна осведоменост; Услуги за подпомагане на вземането на решения; CISE; Съществуващи системи.

Архитектурата ще бъде утвърдена чрез провеждане на тестове за оперативна съвместимост в три направления. Във всяко от направленията, компонентите и функционалностите на ANDROMEDA ще бъдат тествани заедно с вече съществуващите системи на крайните потребители (legacy systems), в съответствие със зададените в рамките на проекта сценарии.

Две от направленията, които ще бъдат тествани в рамките на проекта, ще бъдат между морски граници (иберийско морско направление и йонийско-адриатическо морско направление), а едно ще бъде междусекторно (гръцко-българско сухопътно/морско направление), включващо сухопътна и морска граници.

Основните целеви групи на проекта са национални органи и органи на ЕС, сред които правителствени структури, с отговорности в областта на: граничния надзор, обществената безопасност и имиграцията.

ANDROMEDA ще създаде потребителска общност, която ще обхваща не само партньорите, но и външни на партньорството организации – както потребители, така и доставчици на данни и услуги, които не са пряко въвлечени в изпълнението на проекта. Създадената общност ще подпомага и консултира партньорите чрез своята експертиза и познания през целия период на изпълнение на проекта.

Още за проекта може да видите от ТУК

– Каква е основната връзка между ANDROMEDA и CISЕ?

– През 2010 г. Европейската комисия представи Пътна карта за създаване на Обща среда за обмен на информация за морската област на ЕС (Maritime CISE), която включва шест поетапни стъпки на изпълнение. Нейната цел е да създаде политическа, организационна и правна среда, която да даде възможност за обмен на информация между различни сектори и потребителски общности. Общата среда ще бъде изградена както от съществуващите, така и от бъдещи системи и мрежи за наблюдение.

Извършеният в тази връзка преглед на съществуващите системи за морско наблюдение и договорености за сътрудничество в морската област на ЕС показва, че съществуват някои технически ограничения, които възпрепятстват обмена на информация в по-голяма степен. Също така, правните условия за обмен на информация на европейско ниво са фрагментирани и се основават главно на секторен (вертикален) подход.

В отговор на идентифицираните проблеми, ANDROMEDA има за цел да отключи пълните възможности на Общата среда за обмен на информация, чрез подобряване на морския CISE модел и разширяване на обхвата на CISE, включвайки данни от наблюдението на сухопътните граници.

– Какво е участието на ИАМА в проекта?

– Наред с останалите си функции, Изпълнителна агенция „Морска администрация” координира и организира дейности по търсене и спасяване на бедстващи хора, кораби и самолети и упражнява контрол и организира опазването на морската среда от замърсяване от кораби.

Агенцията също така изпълнява различни стратегически проекти в областта на морското управление, иновациите, дигитализацията и сигурността, с помощта на които посреща новите предизвикателства и предлага решения за повишаване на качеството на своята работа, в съответствие с политиките на ЕС.

По отношение на CISE, през последните години ИАМА взе участие в няколко финансирани от ЕС проекта в тази област (CoopP, InBulMarS, EUCISE 2020), които изградиха в участващите партньори необходимата експертиза и поставиха солидна основа за по-нататъшни действия за утвърждаването и подобряването на Общата среда за обмен на информация.

Представяне на проект“Интегрирано българско морско наблюдение” InBulMarS

В този контекст, важно е да се отбележи, че проект ANDROMEDA ще „стъпи” на постигнатите резултати и натрупан опит от страна на партньорите при изпълнението на предходни и текущи изследователски проекти сред които EUCISE2020 и CooP, както и от изпълнените на национално ниво проекти за изграждане на CISE възли, адаптери и CISE инфраструктура.

Като краен потребител на Общата среда за обмен на информация в морската област и в резултат от натрупания опит от участие в проекти в областта на CISE, агенцията притежава необходимата експертиза, чрез която ще подпомогне изпълнението на настоящия проект.

При изпълнението на проект ANDROMEDA, ИАМА ще участва във всички етапи от тестването на гръцко-българското сухопътно/морско направление – от изготвяне на концепцията и подготовката, до изпълнението и оценката. Останалите партньори, участващи в това направление са гръцката брегова охрана, гръцката полиция и министерство на отбраната на Гърция а сценариите, които ще бъдат тествани включват: нелегална имиграция, търсене и спасяване и контрабанда.

– Разкажете ни по-подробно за направлението, в който ще участва ИАМА.

– Целта на тестовете, които ще бъдат извършени в гръцко-българското сухопътно/морско направление, е да демонстрират постигнатите в резултат от разширените възможности на CISE оперативна съвместимост и подобрена ситуационната осведоменост между крайните потребители.

В рамките на направлението, участващите партньори ще демонстрират и тестват следните сценарии: засичане на възможни модели на необичайно поведение на плавателни съдове, използвани за трафик на хора; засичане на необичайно движение/обект за идентифициране на група хора, движещи се през сухопътна граница или на обекти, оставени на речния бряг; по-ефективни инструменти за ранно засичане на подозрителни плавателни средства, идентификация на заплахи и тестване на инструмент за подкрепа при взимане на решения за търсене и спасяване; демонстрация на подобрена обща оперативна картина (СОР) между основните действащи лица в района.

– Какви са основните резултати, които ще бъдат достигнати в резултат на изпълнението на проекта ANDROMEDA?

– Изпълнението на проект ANDROMEDA ще допринесе за подобряване на контрола и безопасността на европейските граници, както и ще разшири транснационалното сътрудничество в тази област. Подобреният CISE модел ще подпомогне интеграцията на съществуващите и бъдещи операционни системи, в съответствие с цялостната политика на ЕС, насочена към постигането на междуведомствена съвместимост.

В отговор на адресираните предизвикателства и проблеми, ANDROMEDA ще предостави решение, представляващо набор от разпръснати системи и услуги, свързани помежду си в съответствие с принципите на CISE, които целят да насърчат и подпомогнат бързото идентифициране на нововъзникнали събития, информираното взимане на решения и постигането на обща осведоменост и съвместен подход към трансграничните ситуации.

– Как резултатите от проекта ще подпомогнат дейността на ИАМА?

– Обменът на информация в морската област между отговорните органи на национално и международно ниво е от съществено значение за осигуряване на безопасността по море, опазване на морската околна среда и контрола на външните граници.

Разгръщането на потенциала на CISE чрез предвидените в проект ANDROMEDA мерки, ще подпомогне ИАМА в изпълнението на нейните функции на национален орган, отговорен за осъществяване на контрол по отношение на мерките за безопасност на корабоплаването, организацията и координацията на дейности по търсене и спасяване и редица други. Като краен потребител на Общата среда, в резултат от изпълнението на проекта ИАМА ще разполага с необходимите инструменти за бързо идентифициране на нововъзникнали събития, информирано взимане на решения и съвместен подход към трансграничните ситуации.

Този проект се финансира от Програмата на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ 2018 – 2020 г., Споразумение за безвъзмездна помощ № 833881. Този материал отразява единствено гледната точка на автора и Изпълнителната агенция за научни изследвания (REA) не носи отговорност за по-нататъшното ползване на съдържаната в него информация.

Източник: www.economic.bg

Вашият коментар